Blog wpisy
Zapraszamy na zakupy w naszym nowym sklepie. Zarejestruj się aby otrzymać 10% rabatu przy pierwszych zakupach.
Nowa kolekcja jesień 2017
Zbieraj punkty - uzyskaj stałe rabaty!
Nowy sklep internetowy
Bestsellery
sandały U022, brąz+czarny
sandały U022, brąz+czarny
119,00 zł
czółenka J850, beżowo-szare
czółenka J850, beżowo-szare
159,00 zł
Czółenka Y161, beżowe
Czółenka Y161, beżowe
159,00 zł
sandały U022, brąz+beż
sandały U022, brąz+beż
119,00 zł
sandałki J862, brąz+ metalic
sandałki J862, brąz+ metalic
129,00 zł
CZÓŁENKA J175, jasny beż
CZÓŁENKA J175, jasny beż
159,00 zł
Regulamin
 1. Warunki ogólne
  1. Sklep internetowy działający pod adresem www.sklep.but-s.com.pl prowadzony jest przez M.K. FASHION Magdalena Kostrzewa z siedzibą w Dąbrowice Stare 90, 62-604 Kościelec(adres do korespondencji: ul. Boczna 22/24, 95-050 Konstantynów Łódzki), numer NIP: 6661803006.
  2. Kupujący może kontaktować się ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres mailowy but-s@but-s.com.pl oraz za pośrednictwem telefonu o numerze 42 253 03 85, 605 565 710 lub 801 700 929.
  3. Sklep internetowy M.K. FASHION (dalej Sklep) umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem sieci Internet, na podstawie zamówień składanych w sposób wskazany w regulaminie.
  4. Zawarte w regulaminie określenie „towar” oznacza rzecz ruchomą będącą przedmiotem zorganizowanego handlu w Sklepie.
  5. Przed złożeniem zamówienia w jednej z form określonych w regulaminie Kupujący akceptuje zasady sprzedaży wynikające z poniższego regulaminu oraz zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim postanowień.
  6. M.K. FASHION zastrzega, że rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od tego prezentowanego na zdjęciach, co może być wynikiem różnych ustawień sprzętu komputerowego.
  7. Kupujący zobowiązany jest do podawania prawdziwych danych osobowych i teleadresowych podczas rejestracji w systemie i podczas składania zamówienia oraz do ich bieżącej aktualizacji w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.
  8. Stronami umowy sprzedaży zawieranej na podstawie regulaminu są: Kupujący (dalej Kupujący lub Konsument) oraz M.K. FASHION. z siedzibą w Dąbrowice Stare 90 (dalej Sklep).
 2. Warunki składania i realizacji zamówienia
  1. Zamówienia składane są za pośrednictwem strony internetowej www.sklep.but-s.com.pl.
  2. Na początku składania przez Kupującego zamówienia zostaje on poinformowany o ograniczeniach dotyczących dostarczania towarów oraz akceptowanych przez Sklep sposobach płatności.
  3. Kupujący przed złożeniem zamówienia wyraża zgodę na każdą dodatkową płatność wykraczającą poza cenę towaru oraz zapoznaje się z treścią niniejszego regulaminu i akceptuje jego treść.
  4. Ceny towarów prezentowanych w sklepie są cenami brutto (wraz z podatkiem VAT), wyrażonymi w walucie polskiej.
  5. Ceną wiążącą jest cena wskazana Kupującemu przed złożeniem zamówienia, powiększona o zaakceptowane przez Kupującego koszty dostarczenia towaru i inne koszty dodatkowe.
  6. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen znajdujących się w nim towarów, wprowadzania i usuwania towarów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wprowadzania zmian w tychże akcjach. Uprawnienie do zmiany cen towarów nie dotyczy jednak towarów, które zostały już zamówione - ich cena może zostać zmieniona jedynie za wyraźnym porozumieniem stron.
  7. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie jest rejestracja Kupującego. Dopuszczalne jest również złożenie zamówienia przez Kupującego, który nie jest zarejestrowany, za pośrednictwem znajdującego się na stronie internetowej Sklepu formularza zamówienia, jednak zamówienie złożone przez niezarejestrowanego Kupującego wymaga potwierdzenia telefonicznego.
  8. Kupujący składając zamówienie wybiera jedną z form płatności określonych w niniejszym regulaminie.
  9. Bezpośrednio przed złożeniem zamówienia Kupujący akceptuje informacje dotyczące:
   – głównych cech towaru z uwzględnieniem jego przedmiotu oraz sposobu porozumiewania się z Kupującym;
   – łącznej ceny za towar wraz z podatkami, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztów, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia.
  10. Kupujący, klikając na przycisk z napisem „Zamówienie z obowiązkiem zapłaty”, potwierdza, iż wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Z tą chwilą następuje zawarcie umowy sprzedaży.
  11. Kupujący otrzymuje na trwałym nośniku (na przykład drogą mailową) potwierdzenie zawarcia umowy i przyjęcia zamówienia do realizacji niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później niż w chwili dostarczenia rzeczy. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827).
  12. Zamówienia można składać w każdym dniu roku, przez całą dobę. Przystąpienie do realizacji zamówień złożonych w piątek po godzinie 13:00, w soboty, niedziele oraz święta nastąpi w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.
  13. Zamówienie jest realizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w Sklepie. W przypadku braku towaru w magazynie, Kupujący zostaje poinformowany o stanie realizacji zamówienia, możliwych rozwiązaniach i wówczas podejmuje decyzję o anulowaniu części zamówienia i jedynie częściowej jego realizacji albo pełnej realizacji zamówienia i jednoczesnym wyrażeniu zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia.
  14. Zmian w treści zamówienia Kupujący może dokonać w formie elektronicznej, wysyłając wiadomość e-mail na adres but-s@but-s.com.pl. Zmiana zamówienia jest możliwa jedynie przed wysłaniem zamówionego towaru Kupującemu.
 3. Formy płatności i warunki dostawy
  1. Sklep akceptuje następujące formy płatności:
   a) przelew na rachunek bankowy przed dostarczeniem towaru(przedpłata);
   b) płatność kartą płatniczą lub kartą kredytową (przedpłata);
   c) zapłata gotówką przy odbiorze towaru (za pobraniem).
  2. Jeżeli Kupujący wybierze formę płatności określona w pkt. 1a lub 1b (przedpłata) Kupujący jest obowiązany dokonać zapłaty ceny w terminie 7 dni od złożenia zamówienia. Po upływie powyższego terminu transakcja zostaje anulowana, a towar ponownie wystawiony na sprzedaż. W przypadku anulowania transakcji Kupujący zostaje powiadomiony drogą e-mailową o zaistniałej sytuacji i przyczynie anulowania zamówienia.
   W następnym dniu roboczym po zaksięgowaniu wpłaty na wskazany rachunek bankowy, Sklep dokonuje wysyłki zamówionych towarów. Wysyłka odbywa się codziennie do godziny 14:00.
  3. W przypadku wyboru formy płatności wskazanej w punkcie 1c (za pobraniem) Sklep dokonuje wysyłki zamówionych towarów, a Kupujący uiszcza cenę przy odbiorze towarów. Gdyby Kupujący odmówił w takiej sytuacji dokonania zapłaty, Sklep obciąży Kupującego kosztami dostarczenia mu zamówionych towarów oraz kosztami przesyłki zwrotnej. Sklep wyśle zamówiony towar Kupującemu w terminie dwóch dni roboczych od dnia złożenia zamówienia.
  4. Koszty standardowej wysyłki zamówionego towaru na terenie Rzeczypospolitej Polskiej ponosi M.K. FASHION z siedzibą w Dąbrowice Stare 90.Wysyłki towarów Sklep dokonuje za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A..
  5. Koszty przesyłki towaru poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej ponosi Kupujący i naliczane są one w następujący sposób:
   - do 2 par butów włącznie - koszt 62,00 zł,
   - do 5 par butów włącznie - koszt 84,00 zł,
   - do 10 par butów włącznie - koszt 120,00 zł,
   - powyżej 10 par butów - koszt 150,00 zł.
  6. Wraz z zamówionym towarem Sklep dostarcza Kupującemu paragon fiskalny. Na żądanie Kupującego może zostać wystawiona faktura VAT i przesłana wraz z zamówieniem.
  7. Sklep zobowiązany jest do dostarczenia Kupującemu zamówionego towaru wolnego od wad fizycznych i prawnych.
  8. Jeżeli rzecz sprzedana ma zostać przesłana przez Sklep Kupującemu będącemu Konsumentem, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Kupującego z chwilą jej wydania Kupującemu.
 4. Wymiana
  1. Istnieje możliwość wymiany zamówionego towaru w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy.
  2. Wymiany można dokonać jedynie w obrębie zakupionego modelu obuwia.
  3. Wymianie podlega tylko towar, który nie nosi śladów użytkowania. Odsyłany towar musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony, a w szczególności paragon i oryginalne opakowanie.
  4. Do odsyłanego towaru należy załączyć czytelnie wypełniony formularz wymiany.
  5. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń będzie podstawą nieuwzględnienia wymiany.
  6. Koszty związane z wymianą towaru ponosi Kupujący.
  7. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem.
  8. Wymiana towaru jest realizowana przez Sklep niezwłocznie po zgłoszeniu takiego żądania przez Kupującego.
  9. Cena uiszczona za towar objęty wymianą nie podlega zwrotowi i zostaje zaliczona na poczet ceny towaru wysłanego Kupującemu w związku z wymianą.
 5. Reklamacje i zwroty
  1. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna towaru zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Kupującemu. Sklep ponosi odpowiedzialność za wady fizyczne rzeczy sprzedanej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 r. poz. 121 ze zm.). Roszczenie Kupującego o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej za wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli Kupującym jest Konsument bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
  2. Sklep jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

   Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.

   Jeżeli Kupującym jest Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.

   Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

   Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Kupujący może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.Sklep jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.Sklep może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli Kupującym jest przedsiębiorca, Sklep może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
  3. Jeżeli Kupującym jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Kupującego.
  4. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, reklamacji należy dokonać wysyłając pismo zawierające numer zamówienia, określenie zamówionego towaru oraz opis przyczyny reklamacji, pocztą na adres Sklepu (ul. Boczna 22/24, 95-050 Konstantynów Łódzki) lub w formie elektronicznej na adres but-s@but-s.com.pl.
  5. Reklamowany towar, po uzgodnieniu ze Sklepem, należy dostarczyć na adres Sklepu wraz z kopią paragonu lub faktury VAT, czytelnym opisem rodzaju wady oraz oczekiwań dotyczących sposobu realizacji zobowiązań. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacji przesłanego wraz z zamówionym towarem.
  6. Reklamowany towar powinien zostać przesłany w oryginalnym opakowaniu albo w opakowaniu zastępczym gwarantującym bezpieczny transport.
  7. Koszty wysyłki reklamowanego towaru ponosi Sklep. Sklep nie przyjmuje przesyłek odesłanych za pobraniem.
  8. Najpóźniej w terminie czternastu dni od daty otrzymania przesyłki reklamacyjnej, Kupujący zostanie poinformowany o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu reklamacji. Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sklep nie ustosunkował się do tego żądania w terminie czternastu dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
  9. W przypadku, gdy Kupujący żąda wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny pełnowartościowy towar, a jeśli byłoby to niemożliwe (z uwagi na przykład na brak asortymentu) Sprzedawca zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru albo złoży ofertę zakupu innego dostępnego towaru.
  10. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sklep, w tym koszt przesyłki zwrotnej.Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
  11. W przypadku jeżeli Kupującym nie jest Konsument mają zastosowanie przepisy artykułów 556-576 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), z wyłączeniem jednak tych przepisów, które zgodnie z poczynionymi w nich zastrzeżeniami odnoszą się jedynie do Kupującego będącego Konsumentem.
 6. Odstąpienie od umowy
  1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie rzeczy.
  2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sklep –Sklep internetowy M.K. FASHION prowadzony przez M.K. FASHION (adres dla doręczeń: ul. Boczna 22/24, 95-050 Konstantynów Łódzki) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą).
  3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (Załącznik nr 1 do regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe.
  4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  5. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sklep dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia do Sklepu dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  6. Odesłanie lub przekazanie rzeczy powinno nastąpić niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  7. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
  8. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  9. Zwracany towar musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony (w szczególności paragon lub fakturę VAT), nie może być uszkodzony, ani nie może nosić żadnych śladów użytkowania.Do przesyłki zwrotnej należy załączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer rachunku bankowego, na który Sklep ma zwrócić poniesione przez Kupującego płatności.Towar noszący ślady użytkowania zostanie odesłany do Kupującego na jego koszt.
  10. Kupującemu niebędącemu Konsumentem przysługuje uprawnienie do odstąpienia od umowy na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 7. Ochrona danych osobowych
  1. Kupujący będący osobą fizyczną, składając zamówienie wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep, co jest niezbędne dla realizacji zamówienia, obejmującej nawiązanie, zmianę, rozwiązanie umowy, jej wykonanie oraz rozliczenie transakcji.
  2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.Nr 101 z 2002r z późń. zm.) informujemy, że dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie dla celów marketingowych, do realizacji zamówień, prowadzenia akcji promocyjnych i reklamowych, z zachowaniem wymogów zabezpieczenia danych określonych w przepisach o ochronie danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zmianami) oraz przepisami wykonawczymi do w/w ustaw.
  3. Dane osobowe użytkowników systemu są poufne i nie będą udostępniane osobom trzecim.
  4. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, poprawiania ich i żądania zaprzestania przetwarzania danych.
 8. Polityka prywatności
  1. Serwis, z którego korzystają Kupujący nie zbiera w automatyczny sposób żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do preferencji użytkowników oraz optymalizacji korzystania z tychże stron.. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki cookies wykorzystywane są w celu śledzenia ruchu na stronie (Google Analytics) oraz do tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. Pliki te są wykorzystywane także do rozróżnienia wersji językowej orazdo zapisania id sesji, czyli do utrzymania sesji użytkownika serwisu.
  2. Użytkownik serwisu może zrezygnować z obsługi plików cookies poprzez dostosowanie ustawień swojej przeglądarki internetowej. Informujemy, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w serwisie.
 9. Prawa autorskie i znaki towarowe
  1. Strona internetowa www.sklep.but-s.com.pl jest chroniona prawem autorskim. Wszystkie prawa do projektu i zawartości strony w postaci materiałów tekstowych, graficznych, zdjęciowych oraz ich ułożenia i sposobu prezentacji są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną spółki M.K. FASHION z siedzibą w Dąbrowice Stare 90, w szczególności przedmiot majątkowych praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych.
  2. Korzystanie z serwisu jest dopuszczalne w zakresie w nim określonym, pod warunkiem nie naruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa, w szczególności praw autorskich lub praw ochronnych na znaki towarowe.
  3. Jakiekolwiek nieuprawnione wykorzystanie znaków towarowych stanowi naruszenie przepisów obowiązującego prawa i może skutkować odpowiedzialnością finansową i karną.
 10. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta,ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych..
  2. Załączniki stanowią integralną część regulaminu. Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z zapoznaniem się i akceptacją treści załączników.
  3. Strony zobowiązują się dążyć do polubownego rozstrzygania sporów powstałych w związku z wykonywaniem postanowień regulaminu.Jeżeli Sklep nie uznał reklamacji Kupującego, a ten się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego, celem rozpatrzenia jego reklamacji lub dochodzenia roszczeń.
   Kupujący będący Konsumentem może skorzystać z alternatywnych metod rozstrzygania sporów, w tym w szczególności z mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej. Konsument powinien wówczas zwrócić się do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego. W tym celu należy złożyć do właściwego terenowo Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej odpowiedni wniosek (w zależności od rodzaju postępowania wniosek o mediację lub wniosek o rozpoznanie sprawy przed polubownym sądem konsumenckim). Formularze dostępne są w sekretariacie każdego sądu konsumenckiego,a także na stronach internetowych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. Warunkiem skorzystania z metod polubownych jest zakończenie procesu reklamacyjnego i wyrażenie przez obie strony zgody na postępowanie. Zasady dostępu do pozasądowych alternatywnych metod rozstrzygania sporów zostały szczegółowo opisane na stronie internetowej www.uokik.gov.pl. W przypadku braku polubownego rozwiązania, spory pomiędzy Stronami będą podlegały rozstrzygnięciu przez właściwy sąd powszechny.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl